KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
OBLAST JESENÍKY
  Dopravní přístupnost
Pohoří JESENÍKY
Hrubý Jeseník
Nízký Jeseník
Slezská Harta
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Zlatohorská vrchovina
Hanušovická vrchovina
Osoblažsko
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO JESENÍKY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Pohádkové regiony
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Euroregion Silesia

Euroregiony - mosty přes hranice
Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu z nás pojmy neznámé, bezobsažné, nezajímavé. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 1989 obce k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně hranice. Tak i u nás začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední země a staly se hnací silou přeshraniční spolupráce.

Jedno Slezsko - dvě země
Nejinak tomu bylo i na historickém území Slezska rozprostírajícím se v severovýchodní části dnešní České republiky a jihozápadní části Polska. Města a obce této oblasti byly k vzájemné spolupráci předurčeny společným historickým vývojem. K rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí došlo až v roce 1742, kdy Marie Terezie ve válce s pruským králem Bedřichem II. prohrála větší část Slezska. Ratibořsko, Glubčicko a Hlučínsko přešlo pod vládu Pruska, zatímco Opavsko a Krnovsko zůstalo na území koruny české pod vládou rakouských Habsburků. Vznik státní hranice tak zpomalil a posléze zcela zastavil rozvoj vzájemných kontaktů. Skutečná česko-polská spolupráce na tomto území se tak mohla začít rozvíjet až po roce 1989. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru a v roce 1998 vyvrcholila ustavením euroregionu, jehož název je odvozen od území, na kterém se z větší části nachází - Silesia (Slezsko).

Euroregion Silesia
Euroregion Silesia je jedním ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, zahrnující na české straně území okresu Opava, části okresu Bruntál (Krnovsko) a Novojičínsko. Na polské straně euroregion zahrnuje powiaty (okresy) raciborski, glubczycki, wodzislawski a rybnicki, které se nacházejí na území dvou vojvodství - Opolského a Slezského. Členy české části euroregionu, sdružení s názvem Euroregion Silesia-CZ, je v současné době 61 obcí a měst a 3 přidružené organizace - Matice slezská, Hospodářská komora Opava a Slezská univerzita Opava. Polskou stranu euroregionu tvoří Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), jehož členy je 19 polských měst a obcí. Celkový počet obyvatel členských obcí a měst je 520 tisíc.

Společná historie, jazyková příbuznost, podobná kultura, politické podmínky i ekonomický potenciál byly a jsou dobrými předpoklady pro intenzívní česko-polskou spolupráci. Území Euroregionu Silesia je navíc přirozeným geografickým prostředím pro vzájemné kontakty lidí přes hranici, bez přírodních překážek v podobě hor či větších vodních toků. Tyto kontakty jsou usnadněny také neobvykle velkým počtem hraničních přechodů. Těch se jen na hranici na území euroregionu dlouhé necelých 90 km nachází 17, z toho 14 určeno pro tzv. malý pohraniční styk obyvatel příhraničních okresů.

Border Crossing v Euroregionu Silesia - modelová studie překračování hranice

Bez ohledu na poměrně dobře prostupnou hranici Euroregion Silesia pracuje na projektu, jehož výstupem by měla být modelová studie překračování hranice v západní části Moravskoslezského kraje po vstupu České a Polské republiky do Evropské unie a následně do tzv. Schengenského prostoru. Zpracovaný model by měl představit nejvhodnější a nejpřirozenější místa pro překračování státní hranice bez ohledu na stávající stav, včetně prognóz intenzit dopravních proudů a přepravních vztahů. V současné době je již zpracována první etapa studie, která zmapovala historii i současný stav překračování hranice v této oblasti, požadavky obcí a měst z obou stran hranice, fyzickou inventuru stávající dopravní infrastruktury včetně fotodokumentace a mapových podkladů a prognózu rozvoje území euroregionu v oblasti podnikatelských aktivit, cestovního ruchu, kultury apod. Druhá etapa studie, která bude zpracována v průběhu roku 2005, již bude obsahovat uvedení dopravních proudů, modely budoucí dopravy a využití stávajících i nově navrhovaných míst překračování hranice. Pro potřeby příhraničních obcí a měst poskytne informace o potřebném rozsahu propojení dopravní infrastruktury obou států v souvislosti s budoucím volným pohybem osob včetně návrhů technických opatření a nákladů na jejich realizaci.

Programy přeshraniční spolupráce
Spolupráce a dobré vztahy mezi lidmi rozdělenými státní hranicí jsou základem procesu evropské integrace, jsou tudíž zároveň jednou z priorit politiky Evropské unie. Přeshraniční spolupráce je ze strany unie finančně podporována prostřednictvím speciálních programů, jakými byl předvstupní program Phare CBC(Cross-Border Co-operation = přeshraniční spolupráce) nebo pro naši zemi nový program Iniciativy INTERREG IIIA. Od roku 2001,kdy finanční podpora ze strany EU byla rozšířena i na česko-polskou hranici, Euroregion Silesia pomáhá aktérům přeshraniční spolupráce z řad obcí, měst, škol, občanských sdružení a dalších neziskových organizací tyto speciální programy využívat. Jak český tak polský sekretariát poskytuje informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí o grant, zástupci členských obcí euroregionu se pak podílejí na výběru těch nejlepších projektů. Stejně jako ostatní euroregiony na česko-polské hranici také Euroregion Silesia obhospodařuje speciální fond určený k financování menších neinvestičních přeshraničních aktivit.

Euroregion Silesia před a po vstupu do EU
Mají euroregiony v Evropě budoucnost ? Má existence euroregionů po vstupu do EU nějaký smysl ? Na tyto otázky lze najít odpovědi v historii evropských hraničních regionů. Nejstarší euroregion na holandsko-německých hranicích existující do dnešní doby vznikl již v roce 1958, v roce 1965 na Mezinárodní konferenci regionálního plánování v Basileji byl poprvé představen návrh na založení sdružení hraničních regionů, v roce 1971 pak deset hraničních regionů západní Evropy založilo oficiální Asociaci evropských hraničních regionů(AEBR - Association of European Border Regions). V současné době tato Asociace reprezentuje více než 170 hraničních regionů po celé Evropě.

Euroregion Silesia jako jeden z nejmladších euroregionů na česko-polské hranici se formoval, rozšiřoval svou členskou základnu a upevňoval své postavení velmi pozvolna. V současné době však představuje stabilní, funkční a zkušenou přeshraniční strukturu, o jejíž budoucnosti není pochyb. Je plnohodnotným partnerem mnoha institucím při řešení přeshraniční problematiky, jako jeden ze zakládajících členů Konzultativní rady euroregionů visegrádských zemí navázal spolupráci s euroregiony v zahraničí. Jako konkrétní příklad spolupráce se zahraničními regiony lze uvést mj.i projekt v oblasti cestovního ruchu "Tour.com", realizovaný ve spolupráci s pěti regiony v německo-francouzském, německo-polském a česko-polském příhraničí a financovaný v rámci programu INTERREG IIIC. Euroregion se také aktivně podílí na práci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, jejíž letošní jubilejní desáté zasedání se uskutečnilo právě v Opavě, sídle české části euroregionu. V závěrečném protokolu komise mj. s uspokojením konstatovala velmi dobrou spolupráci euroregionů při realizaci programů EU zaměřených na podporu přeshraniční spolupráce a doporučila aktivní zapojení zástupců euroregionů do práce všech pracovních skupin komise. Toto doporučení mezivládní komise je nepochybným důkazem pevného postavení a rostoucího významu česko-polských euroregionů.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

LOKALIZACE


Typ záznamu: Euroregion
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:28 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
DATABANKA AKCÍ
 
AKTUALITY A ZPRÁVY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba