KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
OBLAST JESENÍKY
  Dopravní přístupnost
Pohoří JESENÍKY
Hrubý Jeseník
Nízký Jeseník
Slezská Harta
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Zlatohorská vrchovina
Hanušovická vrchovina
Osoblažsko
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO JESENÍKY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Pohádkové regiony
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Organizační schéma Sdružení

Valná hromadaJe nejvyšším orgánem Sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, jejichž řešení nesvěří do působnosti jiných orgánů Sdružení. Jejího zasedání se mají právo účastnit všichni členové prostřednictvím svého určeného zástupce a požadovat na ní od členů správní rady nebo dozorčí rady příslušná vysvětlení případně podávat návrhy.

Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:
 • rozhodnutí a přijímání zásadních stanovisek k problémům předmětu činnosti Sdružení
 • rozhodnutí o změnách předmětu činnosti
 • schválení a změna stanov
 • schvalování rozpočtu na příslušný rok
 • schvalování výroční zprávy o činnosti Sdružení
 • schvalování roční účetní závěrky
 • volby a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady
 • rozhodování o přijetí a změnách interních předpisů
 • rozhodnutí o splynutí, sloučení a rozdělení nebo jiných změnách právního statutu Sdružení
 • rozhodnutí o zrušení Sdružení
 • rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady
 • volí členy Správní rady a dozorčí rady 1x za 2 roky, odvolává a schvaluje kooptaci jejich členů, pokud se v době mezi Valnými hromadami kooptace uskutečnila
 • schvaluje jednací řád Valné hromady a jeho změny
 • projednává a schvaluje základní programové dokumenty

Řádnou valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za rok písemnou pozvánkou, která musí obsahovat jméno a sídlo Sdružení, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořádá jednání valné hromady a označení, zda se jedná o řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu. Pozvánka musí být zaslána jednotlivým členům Sdružení nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Na programu jednání řádné valné hromady musí být schválení výroční zprávy a účetní závěrky Sdružení za uplynulý rok.

Správní rada může rovněž kdykoli svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to více jak 20% členů Sdružení, nebo vyžaduje-li to situace.

Při hlasování má každý člen Sdružení jeden hlas.

Ostatní procedurální otázky jednání valné hromady upravuje jednací řád.
Správní radaSprávní rada je statutárním orgánem Sdružení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. Svolává zasedání Valné hromady.

Správní rada má 5 - 9 členů a je tvořena řádnými zástupci Sdružení zvolených na Valné hromadě. Ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Členové Správní rady jsou voleni na dva kalendářní roky.

Správní rada volí případně odvolává ze svého středu - předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Výsledek volby je oznámen Valné hromadě.
Člen Správní rady může z členství ve Správní radě odstoupit. Své odstoupení je
povinen sdělit písemně Správní radě.


Správní rada může v případě odstoupení kooptovat jiného člena Sdružení. Kooptace
musí být předložena dodatečně ke schválení nejbližší Valné hromadě.


Správní rada se schází nejméně 5x do roka. V případě rovného počtu hlasu platí hlas předsedy nebo pověřeného člena řízením za 2 hlasy. Minimální počet hlasů "pro" musí být včetně dvojitého hlasu předsedy nebo řídícího schůze 50% hlasů všech členů správní rady.
Funkce předsedy, místopředsedy, hospodáře a členů Správní rady jsou čestné. Předsedovi a členům Správní rady jsou hrazeny výlohy a náklady související s výkonem jejich funkce při jednáních a akcích v tuzemsku a zahraničí. Za výkon funkcí je možné z rozhodnutí správní rady a schváleného rozpočtu udělovat odměny.

Jednání řídí předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen Správní rady v souladu s jednacím řádem.

Jednání Správní rady svolává předseda nejméně 10 dní před konáním.

Předseda je zodpovědný zejména za celkovou koordinaci a vedení Sdružení a v rámci schválené strategie ji reprezentuje a zastupuje navenek. Zodpovídá za plnění usnesení Valné hromady.
Předseda řídí práci manažera, který odpovídá za práci sekretariátu. Může delegovat členy Správní rady případně manažera na jednání, akce nebo k výkonu některé činnosti.

Hospodář - odpovídá za řádné vedení účtů Sdružení, odpovídá za řádné vypracování roční uzávěrky a kontroluje čerpání rozpočtu.

Správní rada rozhoduje o počtu pracovních míst v sekretariátu a jejich pracovní náplni. Schvaluje platové zařazení a podmínky hmotné zainteresovanosti. Odměňování pracovníků sekretariátu a externích spolupracovníků se řídí mzdovými předpisy v rámci schváleného rozpočtu.

Správní rada schvaluje členství Sdružení v mezinárodních a jiných tuzemských organizacích a informuje o tom na Valné hromadě.Členové správní rady:
 • Předseda: Zdeněk Zerzáň (Město Šumperk)
 • Místopředseda: Ing. Ondřej Kopp (Obec Rapotín)
 • Hospodář: Alena Ďurišová (Lázně Velké Losiny)


Členové:
 • Ing. Lubomír Žmolík (Obec Lipová-lázně)
 • Ing. Zdeněk Panský (Město Staré Město)
 • Ing. Jindřich Němčík (Sdružení Evropské regiony)
 • Ing. Petr Tichý (Energotis, s. r. o.)
 • Bc. Hedvika Dostálová (Krajský úřad Olomouckého kraje)Dozorčí radaDozorčí rada je kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě.

Členové Dozorčí rady jsou voleni Valnou hromadou na 2 leté období.

Dozorčí rada se stává ze 3-5 členů, kteří si za svého středu zvolí předsedu odpovědného za činnost Dozorčí rady.

Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením Sdružení, dodržováním stanov a plněním usnesení Valné hromady.

Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Sdružení a požadovat k nim příslušná vysvětlení.

Dozorčí rada řeší odvolací řízení členů Sdružení vůči rozhodnutí jejich orgánů.

Předseda Dozorčí rady, nebo jím pověřený člen Dozorčí rady, má právo účastnit se schůzí Správní rady s hlasem poradním. Předkládá Správní radě závěry, které vyplynuly z revizní činnosti Dozorčí rady a navrhuje v případě nutnosti způsob jejich odstranění.

Dozorčí rada předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti.

Členové dozorčí rady:
 • Předseda: Petr Leško (Obec Bělá pod Pradědem)

Členové:
 • Iva Blažková (Obec Velké Losiny)
 • Miloš Chlanda (Obec Sobotín)
Odborné sekce: • sekce aktivní turistiky
 • sekce kulturního dědictví
 • sekce propagace
 • sekce informatiky
 • sekce vzdělávání lidských zdrojůO vzniku a zániku odborné sekce rozhoduje Správní rada. Odborné sekce jsou poradními skupinami, které napomáhají Správní radě analyzovat závažné problémy a jevy obecné povahy, související s provozováním služeb cestovního ruchu. Na základě svého odborného potenciálu navrhují Radě řešení příslušné problematiky.

Jednání sekcí se řídí jednacím řádem Sdružení.

Členové odborné sekce jsou jmenováni Správní radou na základě návrhů členské základny. Ze svého středu si volí předsedu.

Členství v odborných sekce je dobrovolné. Nejsou-li náklady na činnost sekce v rozpočtu, nesou je jejich členové individuálně.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Jakub Ondráček (Sdružení cestovního ruchu Jeseníky) org. 49, 10.05.2005 v 09:05 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
DATABANKA AKCÍ
 
AKTUALITY A ZPRÁVY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba